©2014-2018, SỞ TÀI CHÍNH NAM ĐỊNH
Địa chỉ: 415 - Đường Hàn Thuyên - Phường Vị Xuyên - Thành phố Nam Định - Tỉnh Nam Định
Điện thoại: 0350.3637923